podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 1/2013 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2013 dla inwestycji pod nazwą:

„budowa zakładu kamieniarskiego na działce nr 114/11 w Białych Błotach, połozonej przy ul. Szubińskiej 110A w miejscowości Białe Błota"

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


                                                        Z up. Wójta Gminy Białe Błota

                                                                Magdalena Wajchert

                                                     Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na okres 14 dni na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Białe Błota.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (26 marca 2013)
Opublikował: Magdalena Wajchert (26 marca 2013, 12:46:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1309