zawiadminie o wydaniu decyzji

 


Białe Błota, dnia 18.03.2014 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.9.2014.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:


Rozbudowa i modernizacja Przedsiębiorstwa Wielobranżowego

 CHATE położonego na działce nr 85/2 w miejscowości Łochowice,

 w celu poszerzenia oferty produkcyjnej oraz poprawy

 oodziaływania firmy na środowisko”Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


                                                                                Z up. Wójta

                                                        Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

                                                                              /-/ Anna Zdunek
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Łochwice.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (18 marca 2014)
Opublikował: Anna Zdunek (18 marca 2014, 09:23:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1114