zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej

 

Białe Błota, dnia 05 .05.2015 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.3.2015.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:

Budowa czterech hal magazynowych pod wynajem na działkach nr

143/2 i 143/3, położonych w miejscowości Kruszyn Krajeński,

gm. Białe Błota

poprzez rozszerzenie inwestycji o działkę nr 143/4 położoną w Kruszynie

Krajeńskim, stanowiącą rów melioracyjnyPonadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony ŚrodowiskaPodano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Kruszyn Krajeński.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (5 maja 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (8 maja 2015, 12:46:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 667