zawiadomienie o wydaniu decyzji 5/2015

   

Białe Błota, dnia 17.07.2015 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.9.2015.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:


    Budowa hali produkcyjnej z funkcją linii automatycznego malowania farbami proszkowymi wraz z zapleczem socjalno – biurowym na działce nr 86/4 położonej w miejscowości Łochowice"

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Z upoważnienia Wójta

Kierownik Refaratu Ochrony Środowiska

/-/ Anna Zdunek

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Łochowice.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (17 lipca 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (20 lipca 2015, 14:21:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 663