zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 3/2014

 

Białe Błota, dnia 05.08.2015 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


.6220.32.2015.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu:

decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:


    Budowa hali produkcyjnej dla wytwarzania kosmetyków na działce o nr ew. 34/14, 34/37 i 34/10 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota"Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Kruszyn Krajeński.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (5 sierpnia 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (6 sierpnia 2015, 13:15:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 635