zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej znak OŚ.6220.14.2014.KOŚ

Białe Błota, dnia 27.11.2015 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


.6220.69.2014.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu:

decyzji zmieniającej decyzję Wójta Gminy Białe Błota nr 3/2012 znak: KOŚ-7624-31/2010/2012 z dnia 19.03.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla inwestycji pod nazwą:


    Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego na stację obsługi pojazdów oraz budowa parkingu dla cystern samochodowych na działkach nr 12/6 i 12/21 w Zielonce, gm. Białe Błota "Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Zielonka.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (8 grudnia 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (8 grudnia 2015, 10:17:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528