Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu materiałów w sprawieWÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA                                                  Białe Błota, dnia 26 września 2016 r.

OŚ.6220.27.2016.KOŚ

 

OBWIESZCZENIEWójt Gminy Białe Błota na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 10 i  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),zawiadamia

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie wszczętej na wniosek Pana Piotra Milika, działającego w imieniu Starosty Bydgoskiego, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński – ulicy Kościelnej w Cielu"

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10  § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 57 w Białych Błotach ( pokój nr 6) , w godzinach od 7.30 – 15.30 w poniedziałki, środy i czwartki, od 7.30 – 17.00 we wtorki i od 7.30 – 14.00 w piątki, oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w ww. terminie. Po tym teriminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, działek po terenie których przebiega inwestycja, bądź pozostający w zasięgu jej oddziaływania, w ilości przekraczającej 20 osób.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.bialeblota.pl .

Zgodnie z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.Z up.Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (26 września 2016)
Opublikował: Anna Zdunek (26 września 2016, 12:05:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410