obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącej fermy drobiu w Cielu o 10 nowych budynków inwentarskich na dz. nr 183/14, 183/21 i 183/25 w Cielu

Białe Błota, dnia 12.10.2017 r.

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

OŚ.6220.47.2015.KOŚ

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t.)


Wójt Gminy Białe Błota

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku złożonego przez Joannę Frischke – Krajewskiej, prowadzącej działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Joanna Frischke – Krajewska z siedzibą w Makowiskach 12, 86-050 Solec Kujawski , w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 604 800 stanowisk dla brojlerów kurzych (2420 DJP), na działkach o nr ewid. 183/14, 183/21 i 183/25 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota"

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją - raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w godzinach pracy tut. Urzędu Gminy w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 13 listopada 2017 r. włącznie).

Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7), ustnie do protokołu lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.eu) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 03.10.2008 r., zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Z up. Wójta

/-/ Jan Czekajewski

Z-ca WójtaGminy Białe Błota


Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablice ogłoszeń sołectwa Ciele, Kruszyn Krajeński, Prądki.

  3. stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


Do wiadomości:

strony postępowania

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (12 października 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (12 października 2017, 14:37:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2043