obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Białe Błota, dnia 22.02.2018 r.

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

KOŚ.6220.24.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

 

Wójt Gminy Białe Błota

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku złożonego przez Pana Arkadiusza Skotarczak, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANS-STAL" Arkadiusz Skotarczak ul. Niklowa 4, 85-453 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Uruchomienie instalacji do termolizy odpadów organicznych w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 772/7 obręb Białe Błota" – teren położony przy Bydgoskich Zakładach Elektromechanicznych BELMA S.A.

 

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją - raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w godzinach pracy tut. Urzędu Gminy w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 29 marca 2018 r.  włącznie).

Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7), ustnie do protokołu lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.eu) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Z up Wójta Gminy Białe Błota

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

1.       tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

2.       tablice ogłoszeń sołectwa Białe Błota

3.       stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

 

Do wiadomości - strony postępowania


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (22 lutego 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (22 lutego 2018, 12:34:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 504